Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Społeczeństwo oparte na wiedzy:#Społeczeństwo, którego procesy i praktyki#są oparte na wytwarzaniu,#upowszechnianiu i stosowaniu wiedzy.
 
Statut PIFS
STATUT
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych 

 


Statut PIFS

(plik  kB)
 

 

TEKST JEDNOLITY UCHWALONY PRZEZ KONGRES ZAŁOŻYCIELSKI I PODPISANY PRZEZ CZŁONKÓW-ZAŁOŻYCIELI W DNIU 16 GRUDNIA 2004 R., ZAREJESTROWANY PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO W DNIU 11.02.2005, UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY UCHWALONE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH W DNIU 24 MARCA 2006 ROKU, A TAKŻE ZMIANY UCHWALONE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH W DNIU 18 CZERWCA 2007 ROKU, ZAREJESTROWANY PRZEZ SĄD DLA M.ST. WARSZAWA W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO W DNIU 12.09.2007, ZMIANY UCHWALANE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH W DNIU 16 CZERWCA 2009 R., ZE MIANAMI WNIESIONYMI NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW Z DNIA 15 LUTEGO 2010 R ORAZ ZMIANAMI  UCHWALONYMI PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW PIFS DNIA 10 CZERWCA 2010 R, ZMIANY UCHWALANE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH W DNIU 20 CZERWCA 2012 R,
ZMIANY UCHWALANE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH W DNIU 20 CZERWCA 2013 R, ZMIANY UCHWALANE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH W DNIU 20 LUTEGO 2015 R, ZMIANY UCHWALONE W DNIU 18 CZERWCA 2015 R.
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Art. 1.

1. Polska Izba Firm Szkoleniowych, zwana dalej Izbą, jest dobrowolną, samorządną organizacją przedsiębiorców, prowadzących działalność szkoleniową.

2. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

Art. 2.

1. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały.

2. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

Art. 3.

1. Izba używa pieczęci z napisem „Polska Izba Firm Szkoleniowych” oraz znaku graficzno-słownego.

2. W kontaktach międzynarodowych Izba może posługiwać się nazwą „Polish Chamber of Training Companies”.

 

Rozdział II. Misja, cele i zadania Izby

Art. 4.

1. Misją Izby jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

2. Celem działalności Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa na rzecz członków Izby i rynku szkoleniowego, realizowana przez:

a) Reprezentowanie środowiska firm szkoleniowych wobec ustawodawcy, instytucji europejskich, rządowych i samorządowych, a w szczególności:

(1) reprezentowanie interesów branży szkoleniowej na szczeblu krajowym i wojewódzkim;

(2) rzecznictwo interesów na rzecz poprawy warunków prawnych poprzez zmiany ustaw, rozporządzeń i regulacji;

(3) współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi w ramach projektów dotyczących branży szkoleniowej.

b) Upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i szkoleń jako narzędzi rozwoju osobistego i organizacji, a w szczególności:

(1) Public Relations usług szkoleniowych;

(2) realizacja projektów (komunikacyjnych i edukacyjnych) skierowanych do firm i ich pracowników w zakresie promocji Life Long Learning;

(3) promocja konkretnych rozwiązań systemowych związanych z rynkiem szkoleń;

(4) promowanie jakości usług szkoleniowych.

c) Definiowanie i upowszechnianie wysokich standardów jakości usług szkoleniowych, a w szczególności:

(1) definiowanie i upowszechnianie norm etycznych działalności szkoleniowej;

(2) definiowanie i upowszechnianie standardów jakościowych usługi szkoleniowej;

(3) promocja dobrych praktyk w szkoleniach.

d) Wspomaganie działalności firm szkoleniowych, a w szczególności:

(1) gromadzenie i upowszechnianie informacji oraz badań na temat rynku szkoleń i branży szkoleniowej;

(2) prowadzenie i rozpowszechnianie badań trendów biznesowych;

(3) gromadzenie i upowszechnianie aktualnych informacji prawnych związanych z branżą szkoleniową;

(4) organizowanie zniżek i upustów na usługi zewnętrzne świadczone firmom członkowskim;

(5) działalność interwencyjna na rzecz członków Izby zgodnie ze ściśle określonymi kryteriami i regułami.

e) Integracja środowiska: wymiana doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk, a w szczególności:

(1) tworzenie forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami (grupy robocze, spotkania, internet, biuletyny, itp.);

 (2) tworzenie platformy do nawiązywania relacji i współpracy biznesowej (konsorcja, podwykonawstwo, wymiana komercyjna między firmami).

Art. 5.

1. Izba realizuje zadania statutowe poprzez:

a) prowadzenie działalności w zakresie rzecznictwa interesów na szczeblu europejskim, krajowym i wojewódzkim;

b) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społeczno-zawodowymi;

c) delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władz i administracji państwowej;

d) badanie, gromadzenie i rozpowszechnianie danych i informacji istotnych z punktu widzenia celów Izby, o funkcjonowaniu podmiotów prowadzących działalność szkoleniową, o funkcjonowaniu odbiorców usług świadczonych przez podmioty prowadzące działalność szkoleniową, rynku dostawców dla podmiotów prowadzących działalność szkoleniową, sytuacji społecznej i gospodarczej, rynku pracy, trendach rynkowych, gospodarczych, społecznych i technologicznych, itp.;

e) prowadzenie działalności promocyjnej i Public Relations w zakresie celów Izby, między innymi poprzez organizowanie projektów promocyjnych i informacyjnych, konferencji, targów;

f) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej zgodnie z celami Izby;

g) wydawanie opinii dotyczących działalności szkoleniowej;

h) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowanie polubownego i pojednawczego w związku z działalnością gospodarczą jej członków;

i) wykonywanie zadań powierzonych Izbie odrębnymi przepisami;

j) współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Izby oraz z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców działających na rynku usług szkoleniowych;

k) wspieranie tworzenia środowiskowej reprezentacji członkowskiej;

l) tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych;

m) świadczenie na rzecz członków i podmiotów gospodarczych działających na rzecz rynku szkoleń pomocy, w różnych formach i zakresie, w podejmowaniu i prowadzeniu działalności zmierzającej do zastosowania osiągnięć naukowych, technicznych lub organizacyjnych.

2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, jednakże powstrzyma się od prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - 85.59.B.

3. Izba może prowadzić na zasadach ogólnych działalność gospodarczą konkurencyjną wobec swoich członków w zakresie ich działalności innej niż działalność szkoleniowa, w szczególności działalność, której przedmiotem jest:

a) wydawanie książek – 58.11.Z;

b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z;

c) pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z;

d) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z;

e) działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z;

f) działalność portali internetowych – 63.12.Z;

g) badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z;

h) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z;

i) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – 94.11.Z;

j) działalność organizacji profesjonalnych – 94.12.Z.

4. Dochody z prowadzonej przez Izbę działalności gospodarczej służą finansowaniu działalności statutowej i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.

 

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 6.

1. Członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych może być przedsiębiorca, którego przedmiotem działania jest działalność szkoleniowa.

2. Przyjęcie w poczet członków Izby przedsiębiorcy zarejestrowanego w KRS (lub w innym rejestrze podmiotów gospodarczych) następuje na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji.

3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, składający deklarację może odwołać się w formie pisemnej do Rady Izby w terminie 30 dni od otrzymania uchwały. Decyzja Rady jest ostateczna.

4. Członkowie wykonują swe prawa i obowiązki osobiście lub przez przedstawicieli.

5. Zainteresowany przedsiębiorca ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć deklarację członkowską i dokument stwierdzający jego status prawny oraz zobowiązać się do przestrzegania Statutu oraz uchwał organów Izby.

6. Na Walnym Zgromadzeniu oraz na spotkaniach Grup Regionalnych każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

Art. 7.

1. Członkowie Izby mają prawo:

a) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Izby;

b) zgłaszać organom Izby wnioski dotyczące jej działalności;

c) korzystać ze świadczeń Izby na zasadach określonych jej regulaminami;

d) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby;

e) kierowania spraw do organu Izby, z poszanowaniem postanowień Statutu;

f) używania znaku słowno – graficznego Izby wraz z informacją, że członek jest zrzeszony w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych.

Art. 8.

1. Członkowie Izby zobowiązani są do:

a) przestrzegania postanowień Statutu Izby, regulaminów oraz uchwał jej organów;

b) współdziałania w realizacji celów statutowych Izby;

c) regularnego płacenia składek członkowskich;

d) dbania o dobre imię Izby oraz do przestrzegania norm współżycia społecznego i zasad etyki w działalności gospodarczej.

Art. 9.

1. Izba nie posiada uprawnień władczych wobec swoich członków oraz nie może naruszać ich samodzielności, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

Art. 10.

1. Członkostwo w Izbie ustaje:

a) wskutek wystąpienia, które następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia; wystąpienie staje się skuteczne w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie wpłynęło do Izby;

b) wskutek wykreślenia z powodu utraty statutowych warunków członkostwa;

c) wskutek wykreślenia członka w wyniku nie płacenia składek przez okres 1 roku, liczonego od daty wymagalności nie zapłaconej składki;

d) wskutek wykluczenia z Izby z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał jej organów lub gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić z celami Izby albo gdy godzi w jej dobre imię.

2. Wykreślenie lub wykluczenie członka, następuje na podstawie uchwały Zarządu, stwierdzającej ustanie członkostwa z przyczyn wymienionych w ust. 1. lit. b), c) i d) , w dniu podjęcia uchwały.

3. Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka o zamiarze podjęcia uchwały w sprawach z ust. 1. lit. b), c), i d) podając uzasadnienie i określając termin do złożenia wyjaśnień na piśmie, nie krótszy niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia członkowi.

4. Zarząd, przed podjęciem uchwały w sprawach z ust. 1. lit. d) zwraca się do Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej o wydanie w terminie 14 dni opinii w formie uchwały. Bezskuteczny upływ tego terminu nie uniemożliwia podjęcia uchwały Zarządu.

5. Zarząd niezwłocznie zawiadamia wykreślonego członka Izby o podjętej uchwale.

6. Wykreślonemu członkowi Izby służy prawo odwołania do Rady, w terminie nie późniejszym niż w ciągu 30 dni licząc od daty doręczenia uchwały Zarządu o wykreśleniu z grona członków Izby. Wniesienie odwołania po tym terminie skutkuje odrzuceniem odwołania.

7. Rada jest zobowiązana włączyć sprawę do porządku obrad najbliższego swojego posiedzenia następującego po otrzymaniu odwołania. Rada podejmuje ostateczną decyzję w sprawie w drodze uchwały i niezwłocznie przekazuje jej odpis wnoszącemu odwołanie.

8. Za datę wykreślenia lub wykluczenia w przypadku nieuwzględnienia odwołania przez Radę, uważa się datę uchwały Zarządu.

9. Wykreślony przedsiębiorca nie może być przyjęty do Izby przez rok od daty wykreślenia.

10. W przypadku zalegania przez członka z opłatami na rzecz Izby dłużej niż trzy miesiące Zarząd może zawiesić członka w jego prawach. Przepisy ust. 2., 3. oraz 5. stosuje się odpowiednio.

11. Przywrócenie członkowi jego praw następuje automatycznie w dniu uregulowania wszystkich zaległych zobowiązań.

 

Rozdział IV. Organy Izby

Art. 11.

1. Organami Izby są:

a) Walne Zgromadzenie;

b) Rada;

c) Zarząd;

d) Komisja Rewizyjna;

e) Komisja Rozjemcza;

f) Przewodniczący Grupy Regionalnej.

2. Członkiem organów Izby może być tylko osoba fizyczna – członek PIFS lub przedstawiciel członka PIFS.

3. W tym samym czasie nie można sprawować mandatu członka więcej niż jednego organu Izby. Zasada powyższa nie dotyczy Przewodniczącego Grupy Regionalnej, który równocześnie może być członkiem Rady.

4. Członkowie organów Izby są zobowiązani reprezentować interesy wszystkich członków Izby oraz interesy Izby.

5. Organy Izby, wymienione w ust. 1. lit. b) do f) oraz ich członkowie, mają obowiązek ściśle ze sobą współpracować i okazywać nawzajem wszelką pomoc w sprawowaniu funkcji.

6. Działalność w organach Izby opiera się na społecznej pracy ich członków. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość przyznania przez Radę wynagrodzenia członkom Zarządu.

7. Wyboru członków organów Izby dokonuje się na Walnym Zgromadzeniu spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłaszanych przez członków Izby, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

8. Tryb wyborów Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej oraz Przewodniczącego Grupy Regionalnej określa Ordynacja Wyborcza przyjmowana przez Walne Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały.

9. Kadencja organów Izby trwa trzy lata, z zastrzeżeniem że kadencja organów kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przeprowadzonego w roku kalendarzowym, w którym upływa kadencja organu.

9a. W przypadku, gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 9. nie powoła nowego składu organu na kolejną kadencję, organ którego kadencja upłynęła wykonuje nadal swoje prawa i obowiązki do czasu wyłonienia nowego składu organu na kolejną kadencję.

10. Pierwsza kadencja Przewodniczącego Grupy Regionalnej trwa od momentu powołania Przewodniczącego do czasu zakończenia kadencji Rady.

11. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Izby w trakcie kadencji organu, kadencja nowopowołanego członka trwa do czasu zakończenia kadencji organu.

12. Wygaśnięcie mandatu członka organu Izby następuje w przypadku:

a) upływu kadencji organu – w dniu upływu kadencji, z zastrzeżeniem ust. 9a powyżej;

b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji – w dniu złożenia rezygnacji;

c) odwołania ze składu organu – w dniu odwołania;

d) ustania jego członkowstwa w Izbie lub ustania członkostwa w Izbie reprezentowanego przez niego przedsiębiorcy – w dniu ustania członkostwa;

e) ustania stosunku prawnego łączącego członka organu Izby z członkiem Izby, którego reprezentuje (o którym mowa w ust. 2) – w dniu ustania stosunku prawnego;

f) urlopu lub zwolnienia lekarskiego, trwającego dłużej niż 3 miesiące – w dniu podjęcia uchwały przez organ, do którego należy członek;

g) braku woli pracy w danym organie przejawiającej się udokumentowaną nieobecnością na trzech kolejnych posiedzeniach organu – w dniu odbycia trzeciego posiedzenia;

h) śmierci.

13. Członkowie organów mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie ze składu danego organu w czasie trwania kadencji ze względu na:

a) rażące naruszenia postanowień Statutu;

b) działanie na niekorzyść Izby bądź ogółu jej członków;

c) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

14. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach odwołania są podejmowane zwykłą większością głosów. Zainteresowanemu lub jego pełnomocnikowi przysługuje prawo wystąpienia na forum Walnego Zgromadzenia przed podjęciem uchwały.

15. Wniosek o odwołanie członka organu ze sprawowanej funkcji kieruje Rada lub organ, którego członka dotyczy odwołanie. Uchwała tej treści jest podejmowana zwykłą większością głosów.

16. Uchwała Walnego Zgromadzenia o odwołaniu członka organu z przyczyn wymienionych w ust. 13. może być poprzedzona zawieszeniem go w pełnieniu funkcji do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

17. Uchwałę o zawieszeniu z przyczyn określonych w ust. 13 członka Zarządu, Rady lub Przewodniczącego Grupy Regionalnej w pełnieniu funkcji podejmuje Rada Izby na wniosek organu lub z własnej inicjatywy, zwykłą większością głosów.

18. Przed podjęciem uchwały wskazanej w ust. 17. Rada zwraca się do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej o wydanie w terminie 7 dni opinii w formie uchwały. Bezskuteczny upływ tego terminu nie uniemożliwia podjęcia uchwały Rady o zawieszeniu.

19. Zainteresowanemu członkowi organu lub jego pełnomocnikowi służy prawo do zapoznania się z opiniami i wystąpienia na forum Rady przed podjęciem uchwały.

20. W przypadku zawieszenia członka organu w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia jego mandatu, organ Izby działa nadal do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, podczas którego przeprowadzane są wybory lub wybory uzupełniające.

21. Do wyborów uzupełniających członków organów Izby stosuje się odpowiednio Ordynację Wyborczą.

22. Rada, w zależności od potrzeb, określa zasady oraz formy zwrotu kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w pracach organów Izby przez ich członków.

Art. 11a.

1. Wszystkie organy Izby, z wyłączeniem Walnego Zgromadzenia, sporządzają roczne sprawozdania ze swojej działalności obejmującej okres pomiędzy Zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami;

2. Niezależnie od sprawozdania, o którym mowa w ust. 1., Zarząd za każdy rok obrotowy sporządza sprawozdanie finansowe Izby, zgodnie z przepisami o rachunkowości;

3. Formę i treść sprawozdań, o których mowa w ust. 1. i 2., w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, określają organy, które je sporządzają;

4. W przypadkach, w których odrębne przepisy wymagają złożenia sporządzanych w Izbie sprawozdań do sądu rejestrowego lub organów skarbowych, sprawozdania te składa się w zakresie i za okres wynikający z tych odrębnych przepisów;

 

Rozdział V. Walne Zgromadzenie

Art. 12.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.

2. Członek Izby jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela.

3. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni również zaproszeni goście.

4. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

Art. 13.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku. Zwyczajne Walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest co najmniej:

a) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rozjemczej;

b) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Izby;

c) udzielanie absolutorium Radzie i członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Art. 14.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady, Komisji Rewizyjnej lub jednej trzeciej członków Izby.

2. Organ zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub występujący o jego zwołanie zobowiązany jest określić porządek jego obrad.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 45 dni od daty złożenia żądania jego zwołania i obradować nad sprawami objętym porządkiem obrad określonym zgodnie z ust. 2.

4. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia w wymaganym terminie, Zgromadzenie zwołuje Rada lub Komisja Rewizyjna.

Art. 15.

1. Zarząd zawiadamia członków Izby o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia w drodze zawiadomień wysłanych za pomocą listów poleconych na adresy członków Izby lub na adresy e-mail podane przez członków Izby w Deklaracjach przystąpienia do Izby, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie listu poleconego lub e-maila w ostatnim dniu terminu.

2. Jeśli zawiadomienie zostanie wysłane po terminie, dla jego skuteczności potrzebne jest oświadczenie członka Izby o minimalnej treści: „Potwierdzam prawidłowość zawiadomienia”. Oświadczenie może być złożone na piśmie lub w drodze elektronicznej (na adres e-mail).

Art. 16.

1. W Walnym Zgromadzeniu upoważnionemu przedstawicielowi członka Izby przysługuje jeden głos.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Izby w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad są ważne bez względu na ilość obecnych członków Izby. Informacja o tej zasadzie winna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarz.

Art. 17.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) zatwierdzanie oraz modyfikowanie celów strategicznych działalności Izby;

b) uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i Ordynacji wyborczej do organów Izby; Ordynacja może zawierać wskazania dotyczące wyborów w innych ciałach kolegialnych Izby;

c) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Izby;

d) udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej i po wysłuchaniu opinii Rady;

e) zatwierdzanie sprawozdań Rady Izby;

f) udzielanie absolutorium Radzie na wniosek Komisji Rewizyjnej;

g) zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej; zatwierdzenie sprawozdań każdej z Komisji jest równoznaczne z udzieleniem absolutorium;

h) wybór i odwoływanie członków Zarządu, członków Rady nie będących Przewodniczącymi Grup Regionalnych, członków Komisji Rewizyjnej i członków Komisji Rozjemczej;

i) odwoływanie członka Rady, będącego Przewodniczącym Grupy Regionalnej ze składu Rady oraz z funkcji Przewodniczącego;

j) uchwalanie statutu i jego zmian;

k) podejmowanie decyzji w sprawie odwołań od uchwał Rady oraz Zarządu;

l) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz sposobu ich uiszczania;

m) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

 

Rozdział VI. Rada

Art. 18.

1. W skład Rady wchodzi od 7 do 20 członków. Liczbę członków Rady dla każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie.

2. Przewodniczący Grupy Regionalnej staje się członkiem Rady Izby w dniu wyboru przez Grupę Regionalną.

3. Członek Rady nie będący Przewodniczącym Grupy Regionalnej jest wybierany przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym przez Ordynację Wyborczą.

4. Rada wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Liczbę Wiceprzewodniczących określa Rada uchwałą.

5. Każdemu upoważnionemu przedstawicielowi członka Izby przysługuje prawo zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu jednego kandydata do Rady.

6. Rada działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

7. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą brać udział w posiedzeniach wszystkich organów Izby.

Art. 19.

1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady bądź na wniosek każdego z organów Izby.

W zawiadomieniu o posiedzeniu powinien być wskazany termin, miejsce posiedzenia i porządek obrad.

3. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

Art. 20.

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.

2. Uchwały Rady w zakresie jej kompetencji są wiążące dla Zarządu i Przewodniczących Grup Regionalnych.

3. Głosowanie Rady jest jawne, poza głosowaniem w sprawach personalnych lub jeżeli żaden z członków Rady nie zażąda innej formy głosowania. W przypadku zgłoszenia takiego wniosku o sposobie głosowania decyduje Rada zwykłą większością głosów.

4. Członkowie Rady mają prawo zgłosić zdanie odrębne i uzasadnić je na piśmie.

5. Uzasadnienie takie należy dołączyć do protokołu z posiedzenia Rady, jeżeli zostało złożone w biurze Izby w ciągu trzech dni od daty posiedzenia.

Art. 21.

1. Do kompetencji Rady należy:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

b) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

c) uchwalanie wieloletnich kierunków i programów działalności Izby, w ramach celów wyznaczonych przez Walne Zgromadzenia i Statut;

d) opiniowanie rocznych programów działalności Zarządu oraz Przewodniczących Grup Regionalnych, przygotowanych przez te organy;

e) uchwalanie na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy w konsultacji z Zarządem, stanowisk Izby w sprawach kluczowych dla środowiska firm szkoleniowych;

f) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji Rady;

g) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu i – na wniosek Zarządu – opiniowanie innych dokumentów Izby, służących zarządzaniu operacyjnemu;

h) opiniowanie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Izby;

i) zatwierdzanie planu finansowego Izby;

j) podjęcie uchwały o zbadaniu sprawozdania finansowego Izby przez biegłego rewidenta na wniosek organów Izby;

k) zawieszenie członka organu Izby w pełnionej funkcji i skierowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia o odwołanie ze składu organu;

l) oddelegowanie członka Rady do prac w organie Izby (nie dotyczy Przewodniczącego Grupy Regionalnej), z pełnymi uprawnieniami członka organu wynikającymi ze Statutu, w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka organu. Oddelegowanie następuje na wniosek danego organu. Jeżeli jednak liczba członków danego organu sprawujących swój mandat i nie zawieszonych spada poniżej minimum dopuszczonego przez Statut, oddelegowanie jest obligatoryjne i następuje w terminie do 14 dni; mandat członka Rady na okres oddelegowania ulega zawieszeniu;

m) rozpatrywanie odwołań od odmowy Zarządu dotyczącej przyjęcia w poczet członków Izby;

n) podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się Izby w organizacjach, o których mowa w Art. 2. ust. 3 Statutu;

o) uchwalanie zasad wynagrodzenia członków zarządu; uchwała taka musi być podjęta większością 2/3 głosów, przy quorum minimum 60% liczby wszystkich członków Rady;

p) ustalanie zasad oraz formy zwrotu kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w pracach organów Izby przez ich członków;

q) podjęcie uchwały o skierowaniu sprawy do pozostałych organów Izby.

 

Rozdział VII. Zarząd

Art. 22.

1. Zarząd kieruje działalnością Izbą w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i jednoosobowo reprezentuje pracodawcę w stosunku do pracowników Izby.

3. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 9 członków, w tym Prezes Zarządu oraz Wiceprezes lub Wiceprezesi Zarządu.

4. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów.

5. Pozostali członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Prezesa Zarządu zwykłą większością głosów w trybie określonym w Ordynacji wyborczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

6. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu po wyborze dokonuje podziału obowiązków, w tym wyboru ze swego grona Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.

7. W przypadku rezygnacji, zawieszenia lub niemożności sprawowania przez Prezesa Zarządu funkcji, funkcję tę pełni do Walnego Zgromadzenia, na okres jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy, osoba oddelegowana przez Radę spośród jej członków lub członków Zarządu. Oddelegowanie powinno nastąpić w terminie 7 dni od opróżnienia stanowiska.

Art. 23.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Izby.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby, w tym dotyczących jej praw i obowiązków majątkowych, są upoważnieni:

a) Dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie;

b) Członek Zarządu z prokurentem, działający łącznie;

c) Pełnomocnicy działający w granicach umocowania.

Art. 24.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady;

b) przygotowywanie rocznych programów działalności Izby i ich realizacja;

c) kierowanie działalnością Izbą w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów;

d) reprezentowanie Izby na zewnątrz;

e) uchwalanie, w konsultacji z Radą, stanowisk Izby w sprawach kluczowych dla środowiska firm szkoleniowych;

f) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby;

g) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

h) umarzanie składki członkowskiej członków Izby;

i) powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych komisji, komitetów, rad, sekcji i innych zespołów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności, zatwierdzanie ich regulaminów, powoływanie i odwoływanie przewodniczących i członków tych ciał;

j) ustalanie zasad działalności finansowej Izby;

k) uchwalanie regulaminów funduszy celowych;

l) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;

m) powoływanie Biura Izby i Dyrektora Biura;

n) powołanie Skarbnika Izby spośród członków Zarządu do nadzoru nad gospodarką finansowa i majątkiem Izby;

o) przygotowanie i uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu, oraz innych dokumentów Izby, służących zarządzaniu operacyjnemu.

Art. 25.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej sześć razy w roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Izby lub upoważniony przez niego Wiceprezes Zarządu.

Art. 26.

1. Zarząd działa w oparciu o Regulamin Pracy Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę.

 

Rozdział VIII. Komisja Rewizyjna

Art. 27.

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 9 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej zgłaszają członkowie Izby.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Art. 28.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola realizacji uchwał organów Izby;

b) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej;

c) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z planem finansowym Izby;

d) przedstawianie organom Izby wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby;

e) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Radzie i Zarządowi;

f) wybór biegłego rewidenta.

Art. 29.

1. Zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach określa Regulamin uchwalany przez Komisję po zasięgnięciu opinii Zarządu i Rady.

 

Rozdział IX. Komisja Rozjemcza

Art. 30.

1. Komisja Rozjemcza składa się z od 3 do 9 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Kandydatów na członków Komisji Rozjemczej zgłaszają członkowie Izby.

2. Komisja Rozjemcza jest powołana do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub organy Izby.

3. Komisja Rozjemcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Art. 31.

1. Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszania wynikających ze Statutu praw i obowiązków członkowskich oraz naruszania zasad etyki między:

a) członkami Izby;

b) Izbą a członkami Izby.

2. Komisja wszczyna postępowanie na wniosek zainteresowanej strony.

3. Orzeczenia w rozpatrywanych sprawach Komisja przekazuje zainteresowanym stronom oraz Radzie i Zarządowi.

Art. 32.

1. Zasady pracy Komisji Rozjemczej oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach określa Regulamin uchwalany przez Komisję po zasięgnięciu opinii Zarządu i Rady.

 

Rozdział X. Struktury Regionalne

Art. 33.

1. Członkowie Izby zrzeszają się w Grupach Regionalnych w celu realizowania zadań i celów Izby na poziomie regionalnym. Teren działania Grupy Regionalnej obejmuje jedno województwo.

2. Grupy Regionalne nie posiadają osobowości prawnej.

3. Grupę Regionalną może założyć co najmniej 10 członków Izby, którzy mają siedzibę lub oddział na terenie danego województwa.

4. W momencie powstania Grupy Regionalnej wszyscy członkowie Izby z terenu Grupy automatycznie stają się członkami tej Grupy.

5. W pracach danej Grupy Regionalne może brać udział każdy członek Izby. Prawo głosu w sprawach tej Grupy przysługuje jej członkom.

Art. 34.

1. Utworzenie Grupy Regionalnej, zwanej dalej GR, następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia na pisemny wniosek minimum 10 członków Izby działających na terenie jednego bądź kilku sąsiadujących województw.

2. Wniosek o utworzenie Grupy Regionalnej zostaje złożony za pośrednictwem Zarządu z zachowaniem terminów właściwych do zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Wniosek o utworzenie Grupy Regionalnej powinien zawierać protokół ze spotkania założycielskiego Grupy Regionalnej, pisemny wniosek o powołanie Grupy Regionalnej podpisany przez co najmniej 10 członków Izby z Regionu oraz imienne wskazanie Przewodniczącego Grupy wybranego w drodze wyborów na tym spotkaniu.

4. Grupy Regionalne łączy, dzieli i likwiduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

5. Grupy Regionalne pracują na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę. Pierwszy Regulamin Grup Regionalnych winien być uchwalony nie później niż w terminie 14 dni od powstania pierwszej Grupy Regionalnej.

Art. 35.

1. Pracami Grupy Regionalnej kieruje Przewodniczący Grupy Regionalnej.

2. Do kompetencji Przewodniczącego Grupy Regionalnej należy:

a) informowanie członków GR o uchwalanych przez Radę i Zarząd kierunkach działań i planowanych programach działań;

b) inspirowanie kierunków i programów działalności Izby na poziomie regionalnym w ramach celów wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie i Statut;

c) opiniowanie rocznych programów działalności Zarządu z perspektywy Regionu;

d) inspirowanie stanowisk Izby na poziomie Regionu w sprawach kluczowych dla Izby i jej członków;

e) opiniowanie – z perspektywy Regionu – dokumentów Izby, służących zarządzaniu operacyjnemu Izbą, przekazanych mu przez Zarząd;

f) wystąpienie do Zarządu o przydzielenie budżetu niezbędnego do obsługi działań Grupy Regionalnej;

g) opracowywanie rocznych planów działania Przewodniczącego GR.

3. Przewodniczący Grupy Regionalnej jest reprezentantem Grupy Regionalnej w Radzie Izby.

4. Członkowie Grupy Regionalnej wybierają Przewodniczącego oraz co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego spośród członków Grupy Regionalnej podczas spotkania Grupy Regionalnej poprzedzającego WZ wyborcze. Pierwszy wybór Przewodniczącego GR następuje na spotkaniu założycielskim GR.

5. Kadencja Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego Grupy Regionalnej kończy się z chwila zakończenia kadencji Rady Izby.

6. Jeżeli Przewodniczący Grupy Regionalnej nie może wykonywać obowiązków jego obowiązki przejmuje czasowo jeden z wiceprzewodniczących, wskazany przez pozostałych wiceprzewodniczących lub w przypadku niewybrania go w tym trybie, przez członków Grupy Regionalnej na ich najbliższym spotkaniu.

Art. 36.

1. Przewodniczący Grupy Regionalnej zwołuje jej spotkania co najmniej dwa razy w roku.

2. Spotkanie Grupy Regionalnej może także zwołać Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady lub na wniosek 10 członków Grupy Regionalnej, której spotkanie ma dotyczyć.

3. Grupa Regionalna podejmuje decyzje podczas spotkań w formie uchwał zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby obecnych, przy czym każdemu członkowi Izby przysługuje jeden głos.

4. Spotkanie Grupy Regionalnej jest zwoływane w drodze zawiadomień wysłanych za pomocą listów poleconych na adresy członków Izby lub na adresy e-mail podane przez członków Izby w Deklaracjach przystąpienia do Izby, co najmniej na 30 dni przed terminem Spotkania.

5. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia Spotkania Grupy Regionalnej oraz porządek obrad.

Art. 37.

1. Zarząd może udzielać pełnomocnictw osobom w Regionach do reprezentowania Izby w kontaktach lokalnych i realizacji celów statutowych na poziomie regionu.

 

Rozdział XI. Majątek i gospodarka finansowa Izby

Art. 38.

1. Koszty działalności Izby są pokrywane z następujących źródeł:

a) wpisowego;

b) składek;

c) wpływów z własnej działalności oraz dochodów z majątku Izby;

d) subwencji, spadków, darowizn i zapisów od innych osób lub instytucji;

e) dotacji z budżetu państwa;

f) innych.

2. Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.

Art. 39.

1. Plan finansowy Izby na rok obrotowy, który jest rokiem kalendarzowym zatwierdza Rada na wniosek Zarządu.

2. Każdy członek Izby płaci roczną składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

3. Wysokość składek i szczegółowe zasady ich pobierania uchwala Walne Zgromadzenie.

 

Rozdział XII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby

Art. 40.

1. Uchwały w sprawie zmian Statutu lub likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania oraz większością 2/3 głosów w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Art. 41.

1. W przypadku zmiany podstawy prawnej funkcjonowania Izby może się ona przekształcić organizacyjnie bez konieczności wszczynania procesu likwidacyjnego.

Art. 42.

1. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby. Uchwała taka podlega zgłoszeniu sądowi rejestrowemu.

 

Rozdział XIII. Postanowienia końcowe

Art. 43.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz.195 z późn. zmianami) i inne obowiązujące przepisy.

 

2. Kadencja organów Izby wybranych przed wejściem w życie niniejszego Statutu trwa nie dłużej niż do pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się po wejściu w życie niniejszego Statutu.

poleć znajomemu wersja do druku
O Izbie Statut PIFS Organy Statutowe Kodeks Dobrych Praktyk Komisje Struktury Regionalne Współpraca Materiały do pobrania Media o nas Złoty Flipchart Polityka Bezpieczeństwa
 
 
Kalendarz
2018
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
trwa ładowanie...
 
 
Wyszukiwarka firm