Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Kiedy tworzysz plany na jeden rok, zasiej zboże.#Kiedy tworzysz plany na dziesięć lat, zasadź drzewa.#Kiedy tworzysz plany na całe życie – kształć ludzi.
Chińskie przysłowie: Guanzi (ok. 645 p.n.e.)
 
KDP PIFS - tekst

 
Przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w dniu 29 września 2017 r.

 

KODEKS  DOBRYCH  PRAKTYK

Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

 

Preambuła

 

Istotą usługi rozwojowej jest działanie dzięki któremu interesariusze osiągają efekty uczenia się prowadzące do zmian zgodnych z wyznaczonymi celami rozwoju. Zaliczamy do niej  działania związane z diagnozą, ustalaniem potrzeb i wyznaczaniem celów rozwoju, projektowaniem i realizacją działań wspierających rozwój oraz projektowaniem i realizacją działań służących wdrożeniu i ewaluacji efektów.

Kluczowe dla działalności sektora jest poszanowanie podmiotowości, autonomii i różnorodności uczących się, oraz uznanie, że rozwój jednostek, grup lub organizacji  zachodzi w środowisku wspomagającym uczenie się, któremu szczególnie służy dopasowany proces, formy, metody, techniki i narzędzia rozwojowe.

Częścią wspólną różnorodnych usług rozwojowych  świadczonych przez podmioty zrzeszone w PIFS  są profesjonale praktyki oparte na kilku głównych założeniach:

 • Wykorzystywana wiedza oraz używane metody i narzędzia są oparte na dowodach ich prawdziwości lub skuteczności oraz gwarantujemy ich kompetentne i profesjonalne zastosowanie
 • Wykonujemy usługę rozwojową uwzględniając cele i potrzeby wszystkich interesariuszy usługi
 • Każda usługa rozwojowa jest wykonana z uczciwością i należytą starannością

 

Cele Kodeksu

Celem KDP jest propagowanie/promowanie najwyższych standardów działania firm szkoleniowo -rozwojowych na rynku. KDP zawiera najważniejsze elementy opisujące profesjonalne praktyki dotyczące usług szkoleniowo -rozwojowych przez co wspomaga rynek w identyfikacji rzetelnych i uczciwych firm realizujących wysokiej jakości  usługi.

KDP reguluje normy i zasady postępowania, w tym dobre praktyki, którymi kierują się Członkowie PIFS, w ramach prowadzonej przez nich działalności, w szczególności w ramach współpracy z klientami, odbiorcami szkoleń, wykonawcami usług oraz innymi partnerami.

KDP jest głównie dokumentem upowszechniającym profesjonalne zachowania w środowisku usług rozwojowych, a jego stosowanie stanowi dobrowolną formę poddania się wymogom merytorycznym i etycznym prowadzącym do spełnienia standardu  SUS 2.0

Zasady postępowania  i dobre praktyki firmy realizującej usługę rozwojową:

 

A.      Relacje firmy z jej otoczeniem

 1. Prowadzi działalność  zgodną z danymi rejestrowymi, posiadanymi uprawnieniami i standardami, know-how  i doświadczeniem oraz możliwościami operacyjnymi
 2. Udostępnia informacje: zakres swojej działalności, obszary specjalizacji, metodologie, referencje własne (i osób współpracujących), dane o osobach realizujących usługi (prowadzących) pozwalające klientom na właściwą identyfikację firmy i jej usług oraz dokonanie wyboru co do zakresu współpracy
 3. Informuje klientów o możliwych do osiągnięcia celach rozwoju i uzyskania kwalifikacji oraz  warunkach  realizacji tego procesu
 4. Rzetelnie przedstawia Klientowi warunki wykonania usługi, zwłaszcza w zakresie niezbędnych zasobów i kosztów i innych niezbędnych warunków (w tym logistycznych).
 5. Rekomenduje i uzgadnia odpowiedzialności poszczególnych interesariuszy, w procesie realizacji usługi
 6. Zawiera umowy pozwalające zidentyfikować cele, zakres usługi oraz wzajemne zobowiązania

 B.      Realizacja usługi

 1. Realizuje swoje usługi rozwojowe na podstawie celów i potrzeb rozwojowych ustalonych z Klientem
 2. Potrzeby rozwojowe ustalane są na podstawie rzetelnych informacji uzyskanych samodzielnie przez firmę lub przez Klienta.
 3. W zależności od celów potrzeby rozwojowe definiowane są na poziomie organizacji, zespołów i pracowników.
 4. Usługi szkoleniowo-rozwojowe przygotowywane i realizowane są w oparciu o program dostosowany do celów i potrzeb rozwojowych ustalonych z Klientem
 5. Aby zapewnić osiągnięcie celów usługi szkoleniowo-rozwojowej ustalonych z Klientem, firma zapewnia kadrę do przygotowania, realizacji i ewaluacji projektu rozwojowego odpowiednią pod względem kompetencji i doświadczenia
 6.  W trakcie realizacji usługi monitoruje jego przebieg na postawie indywidualnie dobranej metody ewaluacji usługi rozwojowej
 7. Po zrealizowaniu projektu komunikuje stopień zgodności osiągniętych rezultatów z ustalonymi wcześniej celami
 8. Wspiera osiąganie i utrwalanie rezultatów rozwojowych poprzez działania ustalone wcześniej z Klientem
 9. Reaguje na wszystkie nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia Klientów szukając obopólnie korzystnego rozwiązania

 C.      Etyka, normyizasadyuczciwejkonkurencji 

 1. Firma podaje informacje o sobie i swojej działalności zgodnie ze stanem faktycznym. Przy sprzedaży usług i ich realizacji posługuje się ogólnie przyjętą i zrozumiałą terminologią, ustalając cele i zakres usług oraz wzajemne zobowiązania rzetelnie, zgodnie z zasadą nie wprowadzania w błąd
 2. Zawiera umowy na zasadach partnerskich (win-win)
 3. Przyjmuje współodpowiedzialność za usługę w kontekście osiągnięcia celów rozwoju i zaspokojenia innych potrzeb uczących się, w tym za przygotowanie i działania osób realizujących usługę
 4. Dba o dostarczanie usług wyłącznie wysokiej jakości jednocześnie upowszechniając podejście projakościowe w usługach szkoleniowo-rozwojowych
 5. Przestrzega ustalonych reguł współpracy z interesariuszami usługi
 6. Przestrzega praw autorskich i wykorzystuje tylko takie know-how, do którego ma prawo
 7. Zapewnia poufność informacji uzyskanych na wszystkich etapach współpracy z Klientem
 8. Posługuje się danymi dotyczącymi Klientów i innych interesariuszy usługi (np. umieszczenie na liście referencyjnej) wyłącznie po uzyskaniu ich zgody
 9. Przestrzega spełniania niezbędnych wymagań i standardów (w tym uprawnień i certyfikatów) potrzebnych do realizacji usług szkoleniowo-rozwojowych
 10. Stosuje zasady uczciwej konkurencji i zasady, zwłaszcza w zakresie informacji  i reklamy, wyceny i zakresu usług, prowadzenia biznesu w tym reguluje zobowiązania wobec: dostawców, pracowników, odbiorców, partnerów oraz inne zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej
 11. Przeciwdziała praktykom korupcyjnym oraz konfliktom interesów

                                                            

Ten Kodeks jest efektem pracy i dyskusji w ramach PIFS, a decyzją Walnego Zgromadzenia Izby staje się obowiązującym dla wszystkich członków PIFS. 


Kodeks Dobrych Praktyk PIFS (wersja pdf)
 

 
 
 
 

poleć znajomemu wersja do druku
O Izbie Statut PIFS Organy Statutowe Kodeks Dobrych Praktyk KDP - deklaracja Historia KDP Krótko o KDP KDP PIFS - tekst Komisje Struktury Regionalne Współpraca Materiały do pobrania Media o nas Złoty Flipchart Polityka Bezpieczeństwa
 
 
Kalendarz
2018
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
trwa ładowanie...
 
 
Wyszukiwarka firm