Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Promujemy nowe myślenie w uczeniu dorosłych:#^To osoba się uczy, a nie jest nauczana.#Rolą nauczyciela, trenera, instruktora#jest stworzyć odpowiednią do uczenia się#sytuację edukacyjną$
 
 
05.10.2017

 Anna Świebocka-Nerkowska – Dyrektor Departamentu usług Rozwojowych, PARP

Andrzej Lech – Dyrektor ds. statutowych, PIFS

Audyty podmiotów w BUR

Z końcem września dobiega końca intensywny cykl audytów podmiotów w BUR, jakie na zlecenie PARP realizowane były w ponad 200 podmiotach. Dyr. Świebocka przyznała, że zarówno termin  jak i tryb zmiany stanu prawnego stanowiącego podstawę prawna przeprowadzania audytów nie były fortunne. Stało się  to przyczyną pewnego zamieszania, licznych wątpliwości i zastrzeżeń. Dotyczyły one przede wszystkim zakresu i szczegółowości audytu, a także zapewnienia ochrony tajemnicy handlowej i  warunków konkurencji. Zadeklarowała prace nad uproszczeniem i zawężeniem zakresu audytu, a także wyłonienie szerszego grona podmiotów audytujących. Andrzej Lech wyraził w imieniu PIFS i zainteresowanych podmiotów nadzieję, że w najbliższym czasie akcja audytów zostanie podsumowana i PARP zaprosi PIFS do rozmów, których celem będzie:

- analiza i interpretacja wpływu nowelizacji ustawy o utworzeniu PARP (tekst ujednolicony dostępny na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001091158) na funkcjonowanie rynku usług szkoleniowych,

- analiza i interpretacja wydanego na podstawie znowelizowanej ustawy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (tzw. rozporządzenie BUR, patrz http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1678/1, zastępujące z dniem 2 września br. tzw. rozporządzenie KSU),

- analiza zakresu i szczegółowości audytu pod kątem niezbędności i możliwych uproszczeń, należytej ochrony danych i tajemnicy handlowej, trybu i czasu trwania audytu.

W dyskusji pojawiły się także inne kwestie wymagające rozwiązania, takie jak problemy z rozumieniem i właściwym wypełnianiem karty usług (być może warto opracować wzorcowa kartę z komentarzami) czy formalne problemy ze spełnieniem wymogów w BUR w chwili odnawiania przez podmiot certyfikatu jakości.

Dyr. Świebocka przedstawiła najaktualniejsze dane dotyczące Bazy Usług Rozwojowych i audytów (prezentacja ppt www.pifs.org.pl/pliki/XVIIWarsztatyPIFS/PARPprezentacja.pdf) i potwierdziła, że pomimo wspomnianych utrudnień i skarg, audyty przebiegały dobrze,  a zdecydowana większość naszych firm prezentuje się w nich pozytywnie i z pomyślnym rezultatem kończy audyt.

Warto zauważyć w prezentacji  znaczenie SUS 2.0 i  rosnące zainteresowanie tą certyfikacją ze strony podmiotów  przystępujących do rejestracji w BUR.

Praktyka realizacji Popytowego Systemu Finansowania – PSF w regionach

Spotkanie było okazją do wymiany informacji i omówienia przykładów praktyk stosowanych przez operatorów działających w niektórych regionach, które budzą poważne zastrzeżenia, głównie z uwagi na nietransparentność i tworzenie własnych, niczym nie uzasadnionych wymogów. Można mieć uzasadnione podejrzenia, że tworzone są rozwiązania i sytuacje, które nie mają wiele wspólnego w praktyce z popytowym systemem finasowania i równym traktowaniem zarówno beneficjentów jak i dostawców usług. Jest także faktem, że patologiczne zachowania zdarzają się także wśród podmiotów oferujących  usługi rozwojowe w BUR. Zidentyfikowano przykład absurdalnej wyceny godziny usługi doradczej czy tworzenia mechanizmu prowadzącego do sztucznej modyfikacji sposobu oferowania usługi i jej ceny w BUR. Środowisko sektora powinno być wyczulone i reagować na przykłady nieuczciwych, czy nieprofesjonalnych zachowań ze strony innych podmiotów w BUR, a szczególnie gdyby taki przypadek dotyczył członka PIFS. Środowisko pracuje solidnie na swoją dobrą reputację i wizerunek całego sektora, które zbyt łatwo bywają wystawiane na szwank za sprawą takich incydentalnych zdarzeń.

Adresatami zastrzeżeń do funkcjonowania sytemu i operatorów w regionach są przede wszystkim urzędy marszałkowskie, odpowiedzialne za funkcjonowanie RPO. Ani Ministerstwo Rozwoju ani PARP nie ma bezpośrednich instrumentów oddziaływania w takich przypadkach. Ale również na tym poziomie dostrzeżono występujące nieprawidłowości, dlatego przyjęty został postulat PIFS, aby dokonać przeglądu stosowanych praktyk i występujących nieprawidłowości, a na ich podstawie zaproponować zmiany lub nowe postanowienia do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 czyli tzw. „Wytyczne adaptacyjności”. Koordynacyjnaąrolę tych prac powierzono Dyr. Świebockiej, a spotkanie w tej sprawie z udziałem PIFS jest planowane na 18 października br.

 Andrzej Lech zadeklarował pełne zaangażowanie biura PIFS w działania służące poprawie jakości regulacji dotyczących funkcjonowania podmiotów w BUR i PSF w regionach. Aby ta działalność była skuteczna, potrzebne są konkretnie opisane i możliwie jak najpełniej udokumentowane przypadki wymagające interwencji bądź zmiany regulacyjnej. Zaapelował do uczestników sesji o aktywność w tej sprawie.

 Plany związane  z rozszerzeniem roli BUR

Dyrektor Świebocka zasygnalizowała, że rozważane są projekty rozszerzenia roli BUR i włączenie do Bazy podmiotów i usług o charakterze proinnowacyjnym realizowanych w ramach PO IR, a także usług design w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję  POPW.

W podsumowaniu spotkania A. Lech zauważył, że jesteśmy wspólnie w fazie, kiedy dopiero próbujemy się wspólnie uwolnić od pozostałości rozwiązań systemu usług KSU, które nie przystają do usług rozwojowych. Do zamierzonych rozwiązań należy zatem podchodzić bardzo ostrożnie i wziąć pod uwagę wszystkie konsekwencje jakie mogą wynikać z funkcjonowania w jednej bazie, a więc w jednym systemie wymogów i kryteriów, podmiotów i usług bardzo się od siebie różniących. Co więcej, funkcjonujących w ramach różnych programów operacyjnych i wymagających innych rozwiązań regulacyjnych i nadzorczych. Zaapelował, by możliwie niezwłocznie przystąpić do dyskusji nad tymi planami, celem uniknięcia niepotrzebnych komplikacji w przyszłości.

 

 
poleć znajomemu wersja do druku
 
wstecz
Kalendarz
2018
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
trwa ładowanie...
 
 
Newsletter


 
Ankiety/Sondaże
W tym momencie nie ma żadnej aktywnej sondy.